Orion Corporation

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Data aktualizacji: 19 kwietnia 2018 roku  

W Orion Corporation („Orion”) zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są dla Państwa ochrona prywatności oraz warunki i zasady, które regulują kwestie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przesyłania i przechowywania Państwa danych. Ponieważ dokładamy wszelkich starań, aby spełniać Państwa potrzeby i postępować zgodnie z Państwa preferencjami, wdrożyliśmy zasady i procedury opisane w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych Orion Corporation. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z raportowaniem bezpieczeństwa pacjenta można znaleźć w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych osobowych w zakresie raportowania bezpieczeństwa pacjenta Orion Corporation, które znajduje się na naszej stronie internetowej i jest dostępne na stronach internetowych, na których konieczne jest podanie danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania konkretnej osoby lub skontaktowania się z nią. Podczas korzystania z witryn Orion, kanałów mediów społecznościowych, usług, pobierania aplikacji lub interakcji z Orion w inny sposób, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Dane te mogą być wykorzystywane do następujących celów, w zależności od witryny internetowej, kanału mediów społecznościowych, usługi, aplikacji lub innego kontekstu:

CELE I LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH

Witryny Orion służące do zamieszczania opinii o produktach i przesyłania pytań

Dane te mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w związku z jakością produktów stanowi zgodność ze zobowiązaniami prawnymi Orion, a przy udzielaniu odpowiedzi na opinie oraz pytania związane z produktem lub inne pytania przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach Orion. Więcej informacji na temat tego, co rozumiemy pod pojęciem uzasadnionych interesów oraz kiedy przetwarzamy dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów, można znaleźć w sekcji „Uzasadnione interesy”  w dalszej części dokumentu.  

Kampanie i inne interakcje z klientami

Dane te mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika. Możemy również przetwarzać dane w oparciu o uzasadnione interesy firmy Orion. Więcej informacji na temat tego, co rozumiemy pod pojęciem uzasadnionych interesów oraz kiedy przetwarzamy dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów, można znaleźć w sekcji „Uzasadnione interesy”  w dalszej części dokumentu.

Usługi i aplikacje mobilne

Dane te mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika lub wykonanie umowy z użytkownikiem lub czynności podjęte na życzenie użytkownika przed zawarciem z nim umowy. Możemy również przetwarzać dane w oparciu o uzasadnione interesy firmy Orion. Więcej informacji na temat tego, co rozumiemy pod pojęciem uzasadnionych interesów oraz kiedy przetwarzamy dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów, można znaleźć w sekcji „Uzasadnione interesy”  w dalszej części dokumentu.

Kanały mediów społecznościowych

Dane te mogą być wykorzystywane do następujących celów:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda użytkownika lub uzasadnione interesy Orion. Więcej informacji na temat tego, co rozumiemy pod pojęciem uzasadnionych interesów oraz kiedy przetwarzamy dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów, można znaleźć w sekcji „Uzasadnione interesy”  w dalszej części dokumentu.

Uzasadnione interesy

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z naszymi uzasadnionymi interesami biznesowymi , takimi jak zapobieganie nadużyciom finansowym / marketing bezpośredni / bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych / analiza danych / ulepszanie, modyfikowanie lub udoskonalanie naszych usług / określanie trendów użytkowania / badanie skuteczności kampanii promocyjnych i reklamowych.

„Uzasadnione interesy”  oznaczają interesy naszej firmy dotyczące prowadzenia i zarządzania naszą działalnością, aby umożliwić nam oferowanie najlepszych usług lub produktów oraz zapewnianie najlepszej i najbezpieczniejszej obsługi naszych witryn internetowych, usług lub aplikacji. Na przykład, nasz interes polega na dbaniu o to, by nasz marketing był dla Państwa odpowiedni, tak abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane w celu przesłania Państwu materiałów marketingowych dostosowanych do Państwa zainteresowań. Może również dotyczyć przetwarzania, które leży w Państwa interesie. Przetwarzając dane osobowe użytkowników zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami, staramy się uwzględnić i zrównoważyć potencjalny wpływ na Państwa (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nasze uzasadnione interesy biznesowe nie mają automatycznie charakteru nadrzędnego wobec Państwa interesów – nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych do działań w przypadkach, gdy Państwa interes przeważa nad naszym.

 

Gromadzone dane osobowe

Orion gromadzi dane osobowe w wyżej wymienionych celach. Gromadzone dane osobowe dotyczą klientów Orion i osób odwiedzających witryny internetowe. Niektóre dane są zbierane bezpośrednio od Państwa, gdy korzystają Państwo z witryn, kanałów mediów społecznościowych, aplikacji lub usług Orion. Mogą Państwo wybrać dane, które zbieramy. Jeśli zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych, mogą Państwo się na to nie zgodzić. W przypadku nieprzekazania danych niezbędnych do udostępnienia aplikacji lub jej funkcji, korzystanie z tej aplikacji lub funkcji może okazać się niemożliwe.  

Dane mogą być również zbierane przez podwykonawców Orion w zakresie niezbędnym do obsługi, prowadzenia i utrzymania usług lub wykonywania innych zadań (takich jak reklama bezpośrednia) w imieniu Orion i w związku z usługami. Podwykonawcami mogą być np. dostawcy usług informatycznych, partnerzy reklamowi oraz spółki grupy Orion i strony trzecie wykonujące w imieniu Orion usługi w zakresie porównywania, segmentacji, analizy i profilowania.

Gromadzone przez nas dane zależą od kontekstu Państwa interakcji z firmą Orion, dokonywanych wyborów, w tym ustawień prywatności oraz używanych aplikacji i funkcji. Gromadzone przez nas dane mogą obejmować następujące elementy:    

 1. identyfikator
 2. nazwa
 3. imię
 4. nazwisko
 5. przedział wiekowy
 6. łącze
 7. płeć
 8. lokalizacja (oznaczenie geograficzne)
 9. zdjęcie
 10. strefa czasowa
 11. godzina aktualizacji
 12. weryfikacja
 13. e-mail
 14. znajomi użytkownika.

Dane o ruchu

Dla celów niektórych usług oferowanych przez Orion gromadzone są dane o ruchu. „Dane o ruchu”  oznaczają informacje możliwe do zidentyfikowania przez użytkownika niektórych usług Orion, które są przetwarzane w określonych usługach i sieciach komunikacyjnych w celu przekazywania, udostępniania lub oferowania wiadomości. Dane o ruchu są przetwarzane w wymienionych poniżej sytuacjach, a także w innych okolicznościach dozwolonych przez prawo.

(i)                  Dane o ruchu są przetwarzane w zakresie wymaganym do świadczenia i korzystania z usług, a także do zapewnienia bezpieczeństwa informacji. W tym celu przetwarzane są następujące rodzaje danych o ruchu: adres IP, dane nadawcy i odbiorcy wiadomości, dane o lokalizacji urządzenia (za zgodą użytkownika), informacje o czasie korzystania z różnych części usługi oraz częstości, godzinach i czasie trwania korzystania;

(ii)                Dane o ruchu są przetwarzane do celów związanych z technicznym rozwijaniem usługi. W tym celu przetwarzane są następujące rodzaje danych o ruchu: adres IP, dane nadawcy i odbiorcy wiadomości, dane o lokalizacji urządzenia (za zgodą użytkownika), informacje o czasie korzystania z różnych części usługi oraz częstości, godzinach i czasie trwania korzystania;

(iii)               Dane o ruchu są przetwarzane automatycznie do celów analizy statystycznej, ponieważ w przeciwnym razie analiza taka nie mogłaby zostać przeprowadzona bez nieuzasadnionych wysiłków. Na podstawie tych danych analitycznych nie można zidentyfikować konkretnej osoby.

(iv)        Dane o ruchu są przetwarzane w celu rozwiązania problemu nieautoryzowanego korzystania z płatnych usług, sieci komunikacyjnych lub usług komunikacyjnych stanowiących część usługi.

(v)              Dane o ruchu są przetwarzane, jeśli konieczne jest wykrycie, zapobieżenie lub naprawienie błędu technicznego lub usterki, które wystąpiły podczas przesyłania wiadomości.

Ujawnianie informacji stronom trzecim

Dane mogą być przekazywane lub ujawniane następującym stronom trzecim w wymienionych poniżej celach:

Gdzie przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe

Zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane w kraju zamieszkania użytkownika lub przekazywane do innego państwa, w którym znajduje się firma Orion, jej filie, podwykonawcy lub inni odbiorcy danych osobowych, zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przetwarzane lub przechowywane w państwie, w którym obowiązują mniej rygorystyczne normy ochrony danych niż w krajach Unii Europejskiej. Zapewniamy, że dane osobowe będą traktowane zgodnie z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych przez cały czas, nawet jeśli zostaną przekazane poza EOG. Przesyłanie danych osobowych poza EOG jest chronione w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności danych lub na podstawie odpowiednich ustaleń umownych (poprzez podpisanie standardowych klauzul umownych przez administratora i odbiorcę danych albo certyfikacji własnej odbiorcy na mocy porozumienia Privacy Shield zawartego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi). W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z firmą Orion.

Ochrona danych osobowych

W celu ochrony prywatności danych osobowych utrzymujemy fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia, takie jak zamki, elektroniczne systemy dozorowe, zapory ogniowe, systemy antywirusowe, systemy filtrowania spamu itp. Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię zabezpieczeń. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do tych pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków. Ponadto szkolimy naszych pracowników w zakresie znaczenia poufności oraz zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, chyba że przepisy prawa wymagają lub dopuszczają dłuższy okres przechowywania danych. Na przykład, udzielając odpowiedzi na pytania zadane na naszych stronach internetowych, zachowujemy informacje o użytkowniku do momentu przetworzenia pytania i udzielenia odpowiedzi. Jeśli wezmą Państwo udział w jednym z naszych konkursów kampanii, zachowamy Państwa informacje do czasu zakończenia konkursu i dostarczenia ewentualnych nagród. Jeśli pobrali Państwo aplikację Orion, będziemy przechowywać Państwa informacje tak długo, jak długo mają Państwo aktywne konto użytkownika.  

Usługi lokalizacyjne

Aby świadczyć usługi lokalizacyjne, Orion może zbierać dane dotyczące Państwa lokalizacji, przy czym dane te mogą być precyzyjne lub nieprecyzyjne. Dane dotyczące lokalizacji mogą pochodzić z dostępnego adresu GPS, Bluetooth lub IP, jak również być gromadzone poprzez identyfikację pobliskich wież telefonii komórkowej i punktów dostępu do sieci Wi-Fi oraz przy użyciu innych dostępnych technologii określających przybliżoną lokalizację urządzenia.

O ile nie wyrażą Państwo na to zgody, dane dotyczące lokalizacji są gromadzone anonimowo w formie, która nie pozwala na identyfikację Państwa tożsamości.

Witryny i usługi stron trzecich

Witryny internetowe, kanały mediów społecznościowych, aplikacje i usługi Orion mogą zawierać łącza do witryn internetowych stron trzecich. Orion nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych w tych witrynach internetowych.

Niektóre elementy określonych usług mogą wymagać szczególnych warunków przetwarzania danych osobowych. Zostaną Państwo poinformowani o tych warunkach stron trzecich i poproszeni o wyrażenie zgody w związku z korzystaniem z tych elementów.

Zezwalając na utworzenie konta użytkownika i zalogowanie się za pomocą usługi strony trzeciej, Orion nie ponosi odpowiedzialności za usługę strony trzeciej ani za żaden jej aspekt. Oto lista stron trzecich, których usługi są akceptowane przez Orion w celu utworzenia konta użytkownika i zalogowania się:

-Facebook

Dane osobowe dzieci

Ochrona prywatności dzieci jest ważna. Orion nie zamierza gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać w swojej witrynie internetowej żadnych informacji dotyczących osób, o których wiemy, że nie ukończyły 18 roku życia, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Taki opiekun prawny ma prawo do wglądu na żądanie do informacji dostarczonych przez dziecko i/lub do zażądania ich usunięcia. Jeśli Państwa dziecko podało dane osobowe i życzą sobie Państwo, aby zostały one usunięte, prosimy o kontakt pod adresem privacy@orion.fi .

Prawa użytkownika

Prawo dostępu i prawo do przenoszenia danych

Z zastrzeżeniem wyjątków prawnych mają Państwo prawo dostępu, po spełnieniu odpowiednich kryteriów wyszukiwania, do własnych danych w rejestrach Orion lub do otrzymania informacji, że rejestry te nie zawierają takich danych. Orion dostarcza również Państwu informacje o źródłach danych, sposobach wykorzystania danych i miejscach przeznaczenia danych ujawnionych w rejestrze.

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda  lub realizacja umowy  między firmą Orion a użytkownikiem i jeśli dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, użytkownik ma prawo do przeniesienia danych, tj. prawo do przekazania danych, które udostępnił firmie Orion, w formie ustrukturyzowanej i nadającej się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim jest to możliwe.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, mogą Państwo złożyć wniosek o dostęp do nich za pomocą osobiście podpisanego lub w inny porównywalny sposób zweryfikowanego dokumentu oraz poprzez weryfikację tożsamości, załączając kopię urzędowego dokumentu tożsamości.

DANE KONTAKTOWE FIRMY ORION:

Orion Corporation (Identyfikator biznesowy 1999212-6) („Orion”)

Adres: Legal Affairs / Data Protection, Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland

Inspektor ochrony danych: Heidi Arala

privacy@orion.fi

Informacje kontaktowe spółek grupy Orion są dostępne na stronie http://orion.fi/en/Orion-group/contacts/Locations-and-contact-persons/sites-and-offices/#pharmaceutical-sales-offices-in-europe

Prawo do wycofania zgody / prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, ma on prawo do jej wycofania.

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są uzasadnione interesy Orion, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w związku z Państwa określoną sytuacją. Zawsze mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy złożyć wniosek w tej sprawie w formie podpisanego lub w inny porównywalny sposób zweryfikowanego dokumentu na piśmie na adres pocztowy lub e-mail Orion, o którym mowa powyżej. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie oznacza, że przetwarzanie danych osobowych, które odbywało się przed takim cofnięciem, jest niezgodne z prawem.

Sprostowanie, ograniczenie przetwarzania i usuwanie danych

Firma Orion jako administrator danych powinna, z własnej inicjatywy lub na Państwa żądanie, bez zbędnej zwłoki wyjaśnić, usunąć lub uzupełnić dane osobowe zawarte w pliku danych osobowych, jeżeli są błędne, zbędne, niepełne lub nieaktualne pod względem celu przetwarzania. Firma Orion powinna także uniemożliwić rozprzestrzenianie takich danych, jeżeli pogorszyłoby to ochronę Państwa prywatności.

Mają Państwo prawo do zażądania od Orion ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania dokładności przetwarzanych danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem i sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego zażądali ograniczenia ich wykorzystania; jeśli Orion nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub jeśli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody Orion lub osoby trzeciej przeważają nad Państwa interesami lub prawami i swobodami. Jeśli przetwarzanie zostało ograniczone na podstawie powyższych powodów na Państwa wniosek, zostaną Państwo powiadomieni przez Orion przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

Jeśli Orion odrzuci wniosek o poprawienie błędu, zostaną Państwo o tym poinformowani pisemnie. Zawiadomienie to powinno także zawierać przyczyny odmowy. W takim przypadku mogą Państwo skierować sprawę do rzecznika ochrony danych osobowych.

Firma Orion powinna także przekazać wyjaśnienie do odbiorców, którym ujawniono dane, oraz do źródła błędnych danych osobowych. Jednak nie ma obowiązku powiadamiania, jeśli jest to niemożliwie lub nadmiernie trudne.

Wnioski o sprostowanie składa się na adres Orion podany powyżej.

Pytania na temat oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania na temat naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych lub wątpliwości związane z ochroną prywatności w Orion Corporation należy kierować drogą e-mailową na adres privacy@orion.fi.

Możemy w każdej chwili zaktualizować lub zmienić niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Orion Corporation. W przypadku istotnej zmiany treści oświadczenia na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczone powiadomienie wraz z uaktualnionym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych i/lub ograniczenia ich przetwarzania, jeśli dotyczy, będzie obowiązywało od 25 maja 2018 roku.